มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง TQA
News Date10 กรกฎาคม 2567
รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) วิทยากรโดย อาจารย์กิตติพันธ์  จิรวัสวงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรกรอบแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. การนำเสนอองค์กร 2. ด้านกลยุทธ์ 3. ด้านลูกค้า 4. ด้านการวัด การสังเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ 5. ด้านบุคลากร 6. ด้านการปฏิบัติการ และ 7. ด้านผลลัพธ์  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ  ห้องประชุม Clould ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดโดย ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ.
 
ขวัญฤทัย ข่าว /วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ