มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เข้าร่วมงาน “Thailand: The New Chapter to Green Construction Forum” จัดโดย SCG
News Date17 มีนาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand: The New Chapter to Green Construction Forum” จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ เอสซีจี (SCG) จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทั่วโลก และการมีส่วนร่วมกับจุดยืนของประเทศไทยต่อประชาคมโลกในการยกระดับเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ทาง เอสซีจี สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ จึงขอเชิญ มจพ. เข้าร่วมแสดงจุดยืนดังกล่าวและรับฟังงานเสวนา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ชนะ ภูมี Vise President Sustainability SCG กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาเป็นจำนวนมาก อาทิ สมาคมวิชาชีพ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญนำเสนอแนวทางจากต่างประเทศ  Dr. Andrew Minson, Concrete and Sustainable Construction Business จาก Global Cement Concrete Association (GCCA) และ Panel Talk: How to execute Green Construction in Thailand ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงบริษัทผู้ออกแบบชื่อดัง ARUP Designer เข้าร่วมเสวนา และ show case ในครั้งนี้
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีนโยบายในเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาติ ไปพร้อมกันร่วมกับ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ โดยได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ยกระดับเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ เมื่อในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
พัทธนันท์/ข่าว
อ.ณัฐพงศ์/ข้อมูล