มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1
News Date21 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ดังนี้

  
คณะ/โครงการ กำหนดการรับสมัคร
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย Portfolio วันที่ 1 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2563
  • โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ  
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จัดการศึกษาที่
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี  
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี (วุฒิ ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
  • โครงการรัยนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (วุฒิ ม.6)  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี (วุฒิ ปวส.)  
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วันที่ 11 กันยายน  – 14 ธันวาคม 2563
  • โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  
  • โควตาเรียนดี /โควตาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 8 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
คณะ/โครงการ กำหนดการรับสมัคร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
8. คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
  • โควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / ปวช.) วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับสมัครโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627
 พัทธนันท์/ข่าว
 อัมพร/กราฟิก