มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา Online 8th UEC Seminar in ASEAN
News Date09 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา Online 8th UEC Seminar in ASEAN ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ได้กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย Dr. Shunichi Tano อธิการบดี The University of Electro-communications ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม รวมถึงตัวแทนจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและความร่วมมือ ของภาครัฐและเอกชน จากทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน เช่น สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย JSPS JST AUN-SEEDNet NICT และ NSTDA โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “Resume collaborations during with-Corona era” ทั้งนี้เพื่อนำเสนอกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป แม้ในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี
อ.ณัฏฐพงศ์/ข่าว
พัทธนันท์/Upload