มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ให้การต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 2/2566 จัดโดย กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
News Date08 มกราคม 2567
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 2/2566 และกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการสอบเข้าบรรจุใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ในด้านจรรยาบรรณที่พนักงานใหม่ควรทราบ และกฎระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มจพ. จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี โดยบุคลากรได้เข้ารับการรายงานตัวในวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
พัทธนันท์/ข่าว
กจ./ข้อมูล