มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
News Date12 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือเทศบาลนครเชียงราย ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้รองรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์การเรียนการสอนในแบบมาตราฐานเยอรมัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เป็นผู้บรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องทดลอง สื่อการเรียนการสอน ณ อาคารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

   พัทธนันท์/ข่าว
   สมเกษ/ภาพ