มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยและคณะผู้ติดตาม
News Date29 มีนาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีจากคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยนักศึกษาภูฏาน ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยท่านได้แสดงความสนใจการพัฒนาความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศและดาวเที่ยมเป็นพิเศษ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติของ มจพ. ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ทาง มจพ. ได้สนันสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้แก่นักศึกษาประเทศภูฏาน โดยเฉพาะทุนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมจำนวน 5 ทุน และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆอีก 6 ทุน ในการนี้มีคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ได้เข้าร่วมชี้แจ้งข้อมูลและแนะนำรายละเอียดหลักสูตรแก่คณะเอกอัครราชทูตภูฏาน และมอบทุนดังกล่าว
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ