มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ได้คะแนน 90.90 ระดับ A ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
News Date02 สิงหาคม 2565
             ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากประเภทสถาบันอุดมศึกษา 86 แห่งทั่วประเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ โดยได้คะแนนเฉลี่ย 90.90 อยู่ในระดับ A  และเมื่อพิจารณาแยกตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก พบว่า ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ด้านการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ย 97.14 และด้านการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเฉลี่ย 92.37 ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสบรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนด 
             ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ  ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) และนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

รุ่งนภา-ข่าว