มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ได้รับการจัดอันดับโลก ใน U.S. News Best Global Universities 2024 - 2025
News Date01 กรกฎาคม 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบัน U.S. News Best Global Universities ซึ่งได้มีการประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมี 2,250 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับนี้ ซึ่ง มจพ. ได้รับผลการจัดอันดับที่ 1,196 ของโลก และเป็นอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย จากจำนวน 12 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ และได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชาอีก 4 สาขา ได้แก่.
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ Material Science ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 607 ของโลก และอันดับ 2 ของไทยจาก 7 มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Engineering ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 732 ของโลก และอันดับ 3 ของไทยจาก 6 มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Mathematics ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 145 ของโลก และอันดับ 3 ของไทยจาก 4 มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาเคมี Chemistry ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1,039 ของโลก และอันดับ 9 ของไทยจาก 12 มหาวิทยาลัย โดยในการจัดอันดับ Best Global Universities มีสถาบันมากกว่า 100 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่ง U.S. News จัดอันดับจาก 13 ตัวชี้วัด ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนความมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพสถาับนอุดมศึกษาในระดับโลก
ดูข้อมูลการจัดอันดับ ได้ที่ https://bit.ly/usnewsranking2024
กาญจนา/ข้อมูล
พัทธนันท์/เผยแพร่