มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ได้รับทุนการวิจัยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 62
News Date08 พฤศจิกายน 2561
1.การทำกลีเซอรอลบริสุทธิ์ที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคการรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้า ผู้รับทุนนางสาวเมทินี  อบภิรมย์ภู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวิวรรณ 
กังสดาน

2.การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และศึกษากลไกจลนพลศาสตร์ด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบไมโครเวฟชนิดคลื่นโหมดเดี่ยว ผู้รับทุนนางสาวพนิดา  วันกิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวิวรรณ  กังสดาน

3.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รูปแบบ MOOCs เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้นสำหรับครูและบุคคลากรที่ดูแลระบบเครือข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับทุน นายเอกรินทร์  ปานมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.สมคิด  แซ่หลี

4. การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลเชิงอรรถศาสตร์ 
ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิตอล ผู้รับทุนนายธนพล นามนวล อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

5.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจ
เพื่อสังคมของชุมชน ผู้รับทุนนายธานี สุคนธะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สุภัททา  ปิณฑะแพทย์

6.การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อวีดีโอออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ผู้รับทุนนายภาสกร ศรีสุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์

7.การแยกด้วยเทคนิครวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าของผสม ผู้รับทุน นางสาวรสรินทร์  อำไพโรจนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ทวิวรรณ กังสดาน

8.การศึกษาและประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกยิปซัมจากกระบวนการผลิตกรดซิ
ตริกให้เป็นแอลฟา-แคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต ผู้รับทุนนายธนกิจ ศริมหาศาล อาจารย์ที่ปณึกษา 
ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก

9.การพัฒนาระบบจัดการคลังปัญญาแบบวิศวกรรมความรู้ดิจิทัลด้วยจักรกลการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะเชิงเทนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้รับทุนนายณัฐพล ธนเชวงสกุล  อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

10.สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนนายธาดา จันตะคุณ อาจารย์ทื่ปรึกษา
รศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

11.การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ผู้รับทุนนางสาวพุทธิดา 
สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.กฤช  สินธนะกุล

12.การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้รับทุนนายรักถิ่น เหลาหา อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

13.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดดิจิทัล ผู้รับทุนนางสาวโอปอ  กลับสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค

14.ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทางดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้รับทุนนายกฤตย์ษุพัช สารนอก อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ขวัญฤทัย ข่าว