มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
รศ.ดร.สาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ.ให้สัมภาษณ์วิทยุฯ FM.92
News Date07 มิถุนายน 2564
รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ให้สัมภาษณ์สด ทางโทรศัพท์ สถานีวิทยุฯ ประเทศไทย FM.92 เรื่อง มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64  รายละเอียดดังนี้ 
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมัครทางอินเทอร์เน็ต  http://www.admission.kmutnb.ac.th
  2. วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (http://www.admission.kmutnb.ac.th)
  3. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือก  ณ เว็บไซต์คณะ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
  4. วันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ชาระเงิน

สนใจสามารถสมัครโครงการรับตรงนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/4
หรือ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ