มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ มจพ. เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "The Agile Leadership in The Covid-19 Era: Higher Education Challenges and Responses, Regional Perspectives, Alive Series II, 2021"
News Date19 พฤศจิกายน 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ZOOM) ในหัวข้อ "The Agile Leadership in The Covid-19 Era: Higher Education Challenges and Responses, Regional Perspectives, Alive Series II, 2021" จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED) ร่วมกับ The Higher Education Leadership Academy (AKEPT), Ministry of Higher Education ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์มหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยง สร้างองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตระดับโลก (Globally critical issues) ที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย การจัดทำข้อมูล และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานในหลายประเทศเข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 
พัทธนันท์/ข่าว
พิชญา/ข้อมูล