มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ประจำ มจพ. ถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
News Date29 พฤศจิกายน 2562
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเพื่อให้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต พร้อมด้วยทีมวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช ประจำ มจพ. ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม และนางสาวระพีพร รัตนเหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรใหม่ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562 จำนวน 63 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งยังสอดรับกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นองค์กรโปร่งใสและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและป้องกันการประพฤติมิชอบภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. อีกทั้งการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
วิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช ประจำ มจพ.  / ข่าว
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ภาพ
พัทธนันท์/Upload