มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดกิจกรรมสร้างวิทยากรตัวคูณ ประจำมหาวิทยาลัยฯ และถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้กรอบของ สำนักงาน ป.ป.ช.
News Date10 มีนาคม 2566
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมสร้างวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ประจำมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการถ่ายทอดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงาน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  รวมถึงยังได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยาตัวคูณ ป.ป.ช. ประจำมหาวิทยาลัยฯ สำหรับการขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการสานต่อแนวทางการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้กิจกรรมเชิงรุก  เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตและขยายองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกส่วนงาน  ทั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการกล่อมเกลาการป้องกันการทุจริตทางสังคมโดยการปรับฐานความคิด ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังจะสามารถได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดี และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้แนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ประจำ มจพ. ประกอบด้วย ผศ.ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร คุณระพีพร รัตนเหลี่ยม คุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล ให้เกียรติมาบรรยายและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับบุคลากร ที่เป็นผู้แทนจากทุกส่วนงาน ที่เข้าร่วมกว่า 90 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. กรุงเทพ
 
 
ทีมวิทยากรตัวคูณ ประจำ มจพ.  ภาพ / ข่าว
วุฒิสิทธิ์/เผยแพร่