มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
News Date04 พฤศจิกายน 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS66 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- กำลังจะจบม. 6 หรือ จบ ม. 6 แล้ว เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 (รับทุกแผนการเรียน)
- กำลังจะจบม. 6 หรือ จบ ม. 6 แล้ว ในหลักสูตร Bilingual หรือ English Program หรือ International Program - กำลังจะจบ Grade 12 หรือ Year 13 ในโรงเรียนนานาชาติ หรือ ต่างประเทศ
- วุฒิ GED หรือ GCE ‘A’ Level หรือ NCEA ของ New Zealand, IB หรือมีผลคะแนน SAT หรือ GSAT ,CU-AAT
จุดเด่นหลักสูตร
มีการจัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักศึกษา
ได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แก่ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์) : Bachelor of Business Administration (International Trade and Business Logistics) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre (= Business Administration) จาก Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากเข้าร่วมโครงการ 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมันของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือของวิทยาลัยนานาชาติกับ Hochschule Bremerhaven สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นักศึกษาสามารถเข้าร่วม Semester Abroad หรือ Summer School ในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ อาทิเช่น Hochschule Bremerhaven,Germany, JÖNKÖPING University, Sweden, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia
ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร: http://inter.kmutnb.ac.th และ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th
ติดต่อสอบถามหรือนัดวันเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. พร้อมรับข้อมูลการเรียนหรือการรับสมัครในรอบต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ โทร: +66 2 555-2000 ต่อ 2811หรือ 2812, มือถือ: +66 9 27424458  Email : admission@ic.kmutnb.ac.th Facebook : International College KMUTNB , Line ID : ickmutnb
ศุลิฎา/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่