มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น
News Date29 มกราคม 2562
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเข้าศึกษาดูงาน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 42 คน ณ ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการกระจายสินค้า การจัดการคงคลัง และการขนส่งทางน้ำ ณ Japan Post Service และ Port of Kobe รวมถึงจัดให้มีการเรียนหลักสูตรระยะสั้นทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการค้าระหว่างประเทศ โดยมีคณาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ “Work Organization in Japan Automobile Industry” โดย Prof. Kenichi Shinohara, Kyoto Sangyo University “Global Business” โดย Prof. Dr. Shigeru Matsumoto, Kyoto University “Experimental Economics for Governance and Social Business” โดย Assoc. Prof. Dr. Hisaki Kono, Kyoto University การจัดสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองทั้งในด้านการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์และความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 5-11 มกราคม 2562 
พัทธนันท์/ข่าว
ศุลิฎา/ข้อมูล