มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิศวะฯ มจพ. จัดการสัมมนา MSIE 4.0 Industry 4.0 & Engineering Education
News Date30 มกราคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดสัมมนา เรื่อง MSIE 4.0  Industry 4.0  &  Engineering  Education  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้ดำเนินการประชุม  เกี่ยวกับ (1) การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาปฎิบัติ  (2) นวัตกรรมและ วิวัฒนาการสู่อุตสาหกรรม 4.0  (3) การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาปฎิบัติแบบยั่งยืน  (4) การเพิ่มความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักการของทางยุโรป (5) การเพิ่มความสามารถอย่างหลากหลายในวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (6) การยกระดับความสามารถของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการทำโครงการจริง และ (7) ประสบการณ์การเรียนรู้จากวิศวกรรมด้านการศึกษา ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก  สืบเนื่องจากเป็นทุนวิจัยจาก European Union (EU) โดยทุนวิจัยจาก European Union (EU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree   Program in Industrial  Engineering  for Thailand  Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 โดยทั่วโลกขอรับทุนเมื่อในปี 2017 จำนวน 756 International Proposals จากวิทยาลัยทั่วโลกที่ส่งเอกสารขอทุน EU  (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education: E+CBHE)