มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มจพ. จัดอบรม
News Date04 ธันวาคม 2561
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร     (Interior Electrical Installation) และ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ให้กับพนักงานบริษัท ผู้รับเหมา โดยมีนายจามิกร ไต่วัลย์  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นวิทยากรบรรยาย  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ จำนวน 17 คน เพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะต้องเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ใบอนุญาต) ในลำดับถัดไป
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูล/ข่าวสารได้ที่ Facebook Page : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  โทรศัพท์  02-555-2531 หรือ นายจามิกร ไต่วัลย์ (หัวหน้าฝ่าย) 089-777-9456  และนางสาววรนุช อนุสาร (วิศวกร) 089-786-6190

ขวัญฤทัย ข่าว/วรนุช ภาพถ่าย