มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
News Date24 กันยายน 2563
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางให้กับบุคลากรและสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกด้านวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อผลิตชิ้นส่วนการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง ยกระดับความรู้และทักษะของครูและนักเรียนในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563
หลักสูตรที่ 2 การควบคุมคุณภาพงานเชื่อมในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและวิศวกรรมย้อนรอยระบบราง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563
หลักสูตร 3 การตรวจสอบสภาพแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและวิศวกรรมย้อนรอยระบบราง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
หลักสูตร 4 การจำลองระบบเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณระบบขนส่งทางรางด้วยคอมพิวเตอร์
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563
โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวจาก มจพ. และวิทยากรจากภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมตามโครงการนี้ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด จังหวัดระยอง) มจพ.
สอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด จังหวัดระยอง) โทรศัพท์ : 038-627-000 ต่อ 5608 – 5609  
E-mail : RTCI@op.kmutnb.ac.th  Website : www.rtci.kmutnb.ac.th  Facebook : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
พัทธนันท์/ข่าว
ยุวดี/ข้อมูล