มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตฯ
News Date13 มกราคม 2565
 
          วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมีกระบวนการกล่อมเกลา การป้องกันการทุจริตทางสังคมโดยใช้การปรับฐานความคิด ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังจะทำให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดี และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้แนวทางหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช.   
 
อ.ดร.สราวุฒิ-ข่าว -ภาพ
รุ่งนภา-อัฟโหลด