มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ศ.ดร.อรรถกร วิศวกรรมอุตสาหการ มจพ. เชิญชวนผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลผลการวิจัย MSIE 4.0
News Date11 กรกฎาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Erasmus + KA2 - Capacity Building in the field of Higher Education ภายใต้คณะทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE 4.0) สัญญาเลขที่ 2017-3515/001-001 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (https://msie4.ait.ac.th/และ https://www.facebook.com/MSIE4Thailand/) เพื่อให้ผู้ที่สนใจในระดับประเทศและระดับสากลได้สืบค้นข้อมูล ผลการวิจัย ในระดับต่างๆ ของโครงการฯ ดังกล่าว บนเวบไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ