มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สพอ. มจพ. รับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ให้กับ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
News Date11 มิถุนายน 2567
พลโท พันธุ์พังงา  เลื่อนแก้ว  ปลัดบัญชีทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  ลงนามมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นที่ปรึกษาในการให้บริการวิชาการและการวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ของกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือเหตุแห่งปัญหาของการดำเนินงาน ในกรณีที่งานภายใต้โครงการดังกล่าวไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยในการมีสวนร่วม  ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567
วงกต/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่