มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สพอ. มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานเแถลงผลการดำเนินงาน โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
News Date16 ตุลาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ เหสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และทีมที่ปรึกษา สพอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์, การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้โรงงานควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP2018) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกิจกรรมที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 9,014 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,111 แห่ง และอาคารควบคุม 2,903 แห่ง ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดย พพ. เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทุกแห่ง
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 พพ. ได้มอบหมายให้ มจพ. ช่วยในการกำกับดูแลโรงงานควบคุมกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์, การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย จำนวน 1,421 แห่ง มีการส่งรายงานการผลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จำนวน 946 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.07 มีผลการประหยัดพลังงาน จำนวน 148.82 ktoe คิดเป็นมูลค่า 1,635 ล้านบาทต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 867.91 ktCO2 จึงนับได้ว่าการดำเนินโครงการฯ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงงานควบคุมกลุ่มดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติตามกฎหมายในภาพรวมและ เพื่อจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มนี้ต่อไป ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
ดร.พัชรินทร์/ข้อมูล