มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สพอ. เปิดหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563
News Date10 กันยายน 2563
    สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563 ทั้งในส่วนของ มจพ. กรุงเทพฯ และ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม อ. มาบตาพุด  จ. ระยอง  หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 5,900 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217   สำหรับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563 มีดังนี้
     1) การจัดอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2563  ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. รุ่นที่ 5/63 วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 6/63  วันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ฝึกอบรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
    2) การจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม รุ่นที่ 4/63 วันที่ 28-30 กันยายน 2563 และ วันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 5/63 วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม  มจพ. ต. มาบตาพุด อ.ระยอง จ.ระยอง
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 E-mail : itditr@kmutnb.ac.th, itditrr@gmail.com และสามารถสมัครอบรมออนไลน์
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ