มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สัมภาษณ์น้อง ๆ เยาวชน พูดถึงวันไหว้ครูที่ มจพ. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูครู ปี’65
News Date05 สิงหาคม 2565
            องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  เช่นเคยค่ะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้พูดคุยกับน้องศึกษา ในประเด็นที่ว่า คิดอย่างไรกับวันไหว้ครู มาฟังน้อง ๆ เยาวชนเขากล่าวถึงครู-อาจารย์ เริ่มจากคนแรก
1) นายกฤติกร สิริกนกไชย  (ไจ่ไจ๋) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
           “ไจ่ไจ๋” พูดถึงพิธีไหว้ครูในวันนี้ว่า วันไหว้ครูที่ถูกจัดขึ้นนั้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ เชิดชูพระคุณ ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ดูแล อบรมสั่งสอนและการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่พวกเรา  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของ มจพ. ก็เน้นมาตรการความปลอดภัย ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และตรวจ ATK เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ครับ
2) น.ส.รมย์รัมภา วาณิชย์ธราสกุล (กะตังค์) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          “กะตังค์” บอกว่า ถือเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรา และให้ความรู้ เป็นวันที่แสดงถึงความรัก ความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน   ช่วงนี้เปิดภาคเรียน มีการเรียนแบบ On-site 100 %  ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นักศึกษาที่เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูยังคงใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างค่ะ
3) นายวิภาวัส วิงวอน (วัส) สาขานวัตกรรมเซรามิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           เป็นวันที่สำคัญเพราะเป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณครู ตั้งแต่ที่ได้เข้าเรียน ถึงปัจจุบัน “วัส” เล่าให้ฟังพิธีไหว้ครูว่าในวันนี้ว่า เป็นเวลาที่เหมาะที่ระลึกถึงพระคุณครูและชวนกันไปพบคุณครู อยากให้คุณครูเห็นว่า “เรามีการเติบโต พัฒนาไปมากแค่ไหนแล้ว เกิดความภาคภูมิใจกับเรา” และช่วงเรียนกันทุกวัน ขอให้ทุกคนยังคงสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และตรวจ ATK ครับ
4) น.ส.ปภาดา ตันปฎิมา (กิ๊พ) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
          วันครูเป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณครูผู้ที่ให้ความรู้ และแนะแนวทางการเรียน “กิ๊พ” รู้สึกปลาบปลื้มมากที่ทาง มจพ. ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  พิธีไหว้ครูปีนี้  มหาวิทยาลัย ให้ทุกคนยังคงสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และตรวจ ATK เป็นที่สิ่งนักศึกษาต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกันโควิด -19 ที่ยังคงอยู่
          พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มจพ. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เป็นการแสดงออถึงความกตัญญูกตเวที เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอน ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน

ขวัญฤทัย ข่าว/บุกเบิก ถ่ายรูป