มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
News Date27 ตุลาคม 2565
          ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี   มจพ.ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยลำดับแรกเป็นการนำเสนอวีดิทัศน์ มจพ. และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อมูลการนำเสนอคำของบประมาณ งบลงทุน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 จากนั้น ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี วิทยาเขตปราจีนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมข้อมูลการนำเสนอคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หลักการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคำของบประมาณ/กรอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          ลำดับต่อมาเป็นการการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานและอาคารสถานที่ต่าง ๆ การเยี่ยมชมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  การปรับปรุงระบบแสงและเสียง หอประชุมเบญรัตน์ อาคารนวมิน ฯ  ชมผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ผลงาน “รถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติไร้คนขับ” การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคาร 46 และอาคาร 52 อาคารอุทยานเทคโนโลยี การปรับปรุงสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์บริการสุขภาพ (ผลการดาเนินงาน 2565) การปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน    
          ช่วงบ่ายเยี่ยมชม การปรับปรุงห้อง Co-working space ชั้น 4 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   การปรับปรุงลานกิจกรรมฯ ชั้น 7 อาคาร 52 การปรับปรุงห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร การปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  การปรับปรุงห้องประชุมและซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII)  และศูนย์ประชุมและจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ถ่ายภาพ