มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non Degree และ Degree ยกระดับสู่ Digital University
News Date22 กุมภาพันธ์ 2567
  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non Degree และ Degree หรือที่เรียกว่า ข้อมูลการใช้งานระบบ “KMUTNB MOOC” เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสู่ Digital University โดยมีแนวทางการจัดทำบทเรียนออนไลน์ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และคณะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ สอดรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว Non Degree และ Degree สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต หรือ Reskill Upskill และ New Skill โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้พัฒนาข้อมูลการใช้งานระบบ KMUTNB MOOC ของนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 มาอย่างต่อเนื่อง เปิดสอนในหลักสูตรปริญญา (Degree) มีทั้งหมด 16 วิชา และหลักสูตรปริญญา (Non-Degree) มีทั้งหมด 14 วิชา
    สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 2315, อีเมล์ : mooc@ited.kmutnb.ac.th, เว็บไซต์ : https://itedonline.kmutnb.ac.th  หรือที่ Facebook : https://www.facebook.com/Kmutnbmooc-111835310434029/
 
ขวัญฤทัย ข่าว