มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญชวน นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Internet of Thing (IoT)
News Date10 มกราคม 2562
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Internet of Thing (IoT) ประตูสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต        และผลกระทบต่อวิชาชีพทักษะสูง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT ซึ่งเป็นระบบที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเรียนรู้เพื่อจัดการการใช้พลังงานแบบ optimization เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่มีต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
พัทธนันท์/ข่าว