มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ
News Date14 ธันวาคม 2561
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เช่นข้อมูลงานบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงานบริการตรวจสอบและทดสอบข้อมูลงานบริการวิจัยและให้คำปรึกษา และข้อมูลงานบริการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 โทรสาร 0-2555-2627 E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com  
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ