มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565
News Date23 มิถุนายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและศูนย์วิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดี มีรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
อันดับ 1          ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
อันดับ 2          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น
อันดับ 3          ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง
ประเภท การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 1          ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท เงินสนับสนุนดีเด่น  จำนวน 3 รางวัล
อันดับ 1          รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
อันดับ 2          รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อันดับ 3          รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย
ประจำปี 2563  ประเภท การตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
อันดับ 1          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น
อันดับ 2          ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
อันดับ 3          ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 1          ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท เงินสนับสนุนดีเด่น  จำนวน 3 รางวัล
อันดับ 1          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อันดับ 2          รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย
อันดับ 3          รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2564
รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Dr. Sanjay Mavinkere  Rangappa  สำนักงานอธิการบดี
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนันต์ จำเริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามิล เกศวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมภายใต้กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน 3.รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง 8. อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 9.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีผู้เข้ารับรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล