มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักหอสมุดกลาง นำร่องประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx
News Date15 ตุลาคม 2564
รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้ร่วมมือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)

โดยสำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมิน เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ : ประธานกรรมการ จากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2) ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ : กรรมการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 3) ผศ.ดร. โดม โล่ห์เพ็ชร์ : กรรมการ จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4) คุณภาศกร พันธุ์รอด : กรรมการและเลขานุการ จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากการประเมินดังกล่าว สำนักหอสมุดกลางได้ผลการตรวจประเมิน เท่ากับ 159 คะแนน ครอบคลุมจากทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ 7) ผลลัพธ์ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรสำนักหอสมุดเป็นอย่างยิ่ง และจะนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปใช้ประกอบในการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา และขับเคลื่อนสำนักฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “มุ่งสู่ห้องสมุดอัจฉริยะ To be Smart Digital Library” ต่อไป
 
 คณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักหอสมุดกลาง /ข่าว
 
รายละเอียดเพิ่มเติม -- https://edpex.lib.kmutnb.ac.th/

b5anner_Edpex2000-398.png