มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากคณะกรรมการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ ABET
News Date05 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากคณะกรรมการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology, Engineering Accreditation Commission: EAC ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับรองหลักสูตรโดย ABET EAC เป็นการยืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับโลก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่สายงานการบริการวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล สามารถเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม
กระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรโดย ABET EAC ได้รับการยอมรับอย่างสูงไปทั่วโลกกว่าสี่สิบประเทศ เนื่องจากกระบวนการตรวจประเมินที่มีการผนวกรวมผลลัพธ์ที่สำคัญของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของบัณฑิตด้านจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ที่เน้นความแม่นยำตามมาตรฐานการออกแบบ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบผลกระทบในงานขั้นสูง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ ABET ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์จากสมาคมวิชาชีพต่างๆ ในระดับสากลกว่าสามสิบองค์กร ซึ่งเป็นสมาชิกร่วมดำเนินการของ ABET ในการพิจารณาตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อให้การรับรองโดย ABET การตรวจประเมินมุ่งไปในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคณาจารย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทำการพิจารณาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยกว่ายี่สิบประเทศ ซึ่งผู้ประเมิน ABET ทุกท่านต่างผ่านกระบวนการคัดกรองและบ่มเพาะจนมีความชำนาญในด้านกฎระเบียบของ ABET เพื่อสร้างความมั่นใจให้มหาวิทยาลัยที่รับบริการทั่วโลกมากว่าแปดสิบปี  ABET เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ INQAAHE: The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education และมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองไปแล้วกว่า 4,361 หลักสูตร จาก 850 วิทยาลัย ใน 41 ประเทศ
โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABET และสมาคมที่เป็นสมาชิกร่วมดำเนินการ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรได้ที่ www.abet.org.
และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ที่ https://www.che.kmutnb.ac.th/new/
และในเดือนตุลาคม 2565 สามารถตรวจสอบหลักสูตรได้โดยตรงที่ ABET Accredited Programs
https://amspub.abet.org/aps/name-search...
พัทธนันท์/ข่าว
ภาควิชาเคมี/ข้อมูล