มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อธิการบดีและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันชั้นนำประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดทางด้านการวิจัยดาวเทียมและอวกาศ
News Date03 ตุลาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ดร.พงศธร สายสุจริต ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี ด้านการจัดตั้งโครงการเทคโนปาร์ค ด้านดาวเทียมและอวกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล หัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของสถาบันต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านดาวเทียมและด้านการวิจัยอวกาศ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ ที่เป็นสถาบันชั้นนำและมีชื่อเสียงในระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น อาทิ Kyushu Institute of Technology (Kyutech) โดยมีคณะผู้บริหารของ Kyutech ให้การต้อนรับ จากนั้นไปเยี่ยมชม องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ หรือ JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency) โดยเป็นองค์การจัดตั้งเพื่อ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ การสำรวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมแบบในอวกาศ ระบบขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นโลกเข้ากับอวกาศ เพื่อต่อยอดโครงการที่จะดำเนินงานต่อจาก โครงการดาวเทียม KNACKSAT ซึ่งจะเริ่มในปี 2020 โดย มจพ. จะมีความร่วมมือกับ JAXA เพื่อการปล่อยดาวเทียมจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และทีมคณาจารย์ มจพ. ได้รับเกียรติจาก Prof. Shinichi Nakasuka จาก Department of Aeronautics and Astronautics แห่ง University of Tokyo เข้าเยี่ยมชมแล็บวิจัยที่สร้างดาวเทียมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยแล็บวิจัยนี้สร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 kg จนถึงดาวเทียมขนาดกลาง Micro satellite ขนาด 30-140 kg และยานสำรวจอวกาศต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ Prof. Shinichi Nakasuka ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและเสนอข้อคิดเห็นกับทาง มจพ. ในการออกแบบและสร้างดาวเทียม KNACKSAT (โครงการ 2) และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในโครงการดาวเทียมของ มจพ. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น
พัทธนันท์/ข่าว
อ.พรศักดิ์/ข้อมูล