มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564
News Date22 กุมภาพันธ์ 2565
ศาสตราจารย์  ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ มจพ. และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับส่วนงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างความรู้สึกที่ดี ซึ่งสามารถช่วยเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และเต็มความสามารถ โดยจะคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลทุกๆ ท่าน และขอขอบคุณที่ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และมุ่งมั่นช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน จนได้รับรางวัลมากมายหลากหลายสาขาวิชา สามารถติดอันดับหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียน นักศึกษา อยากเข้ามาศึกษาต่อมากที่สุดของการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยปี 2565 นี้ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ