มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 11 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
News Date17 พฤศจิกายน 2566

         วันนี้ 17 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2565 จากพลตำรวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผู้บริหารและบุคลากร มจพ. ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง เป็นความภาคภูมิใจของ มจพ. ที่ได้รับการยอมรับในความทุ่มเทต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปพร้อมกับเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานสากล

ข่าว/ภาพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์