มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้าบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2566
News Date07 เมษายน 2566
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานพร้อมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากร จำนวน 20 คน ในด้านจรรยาบรรณที่พนักงานใหม่ควรทราบ เป็นการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกท่านรับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งต่อตนเองในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และสังคม เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดไว้ ทั้งนี้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการบรรจุใหม่ ได้มีการแนะนำตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
พัทธนันท์/ข่าว
กจ./ข้อมูล