มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (Nation Engineering 2018)
News Date04 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง Smart Engineering Education : Engineering in new world ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (Nation Engineering 2018) ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคระกรรมการอำนวยการ มีภารกิจในการบริการสมาชิกด้านการจัดฝึกอบรม จัดทำมาตรฐานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม และให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นองค์กรกลางทางด้านวิศวกรรมมานานกว่า 75 ปี การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและเปิดโลกทัศน์การพัฒนาทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ ไทยแลนด์ 4.0
          ทั้งนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (Nation Engineering 2018) ภายใต้หัวข้อ “Engineering for Society ; Smart Engineering, Smart life, Smart Nation” ยังมีการบรรยายพิเศษ ปาฐกถาพิเศษและสัมมนาที่น่าสนใจกว่า 80 หัวข้อ ณ ห้องประชุมฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
   พัทธนันท์/ข่าว
   สมเกษ/ภาพ