มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อธิการบดี มจพ. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
News Date23 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และอาจารย์แห่งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 550 ผลงาน โดยในปีนี้ วช. อนุมัติให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 152 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้
      1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  จำนวน 7 ท่าน ใน 5 สาขาวิชาการ
      2. รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 42 รางวัล ใน 11 สาขาวิชาการ
      3. รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 47 รางวัล ใน 12 สาขาวิชาการ
      4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 56 รางวัล ใน 8 สาขาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีที่ท่านได้รับรางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติสืบต่อไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6329&fbclid=IwAR2awQr_qpoMPA9Yrh0jGIhfeZ7AqzaphoS5xbPBit9ki7JT8DgR2NZxnCw
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ