มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัล BEST PRESENTATION AWARD จากการประชุมระดับนานาชาติ MIWAI 2022 ครั้งที่ 15
News Date23 พฤศจิกายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้รับรางวัล BEST PRESENTATION AWARD จากการประชุมระดับนานาชาติ The 15th Multi-Disciplinary International Conference on Artificial Intelligence 2022 (15th MIWAI 2022) จากผลงานวิจัยเรื่อง Hierarchical Human Activity Recognition based on Smartwatch Sensors using Branch Convolutional Neural Networks มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดการประชุมในระบบออนไลน์โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ภาพ