มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
News Date22 พฤศจิกายน 2565
              รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขารับใช้สังคม จากการคัดเลือกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป
             ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ ได้เข้ารับโล่พระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565  ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges: Thai Higher Education into the Virtual World)  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มากล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”  มีการเสวนาวิชาการเรื่อง “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย และการประกวด  ผลงานวิจัย   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโดย ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) มีรายนามดังนี้
              1. ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒนกานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              3. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกรณ์  จงวิศาล สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              4. ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานอาจารย์ดีเด่น  แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ด้วย
 
รุ่งนภา/ข่าว
กองเพ็ชร์/ภาพ