มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อาจารย์ มจพ. ได้รับรางวัล Industry Solutions Award ครั้งแรกในประเทศไทยจาก IEOM Society International เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ป.โท เป็น TH Industry 4.0
News Date05 เมษายน 2562
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ได้รับรางวัล Industry Solutions Award และ EU (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education: E+CBHE) ในการให้ทุนในการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 ในช่วงเวลา 3 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และอุตสาหกรรมไทยจะได้นำหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของประเทศไทยในการผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมต่อ Thailand Smart Industry 4.0
สืบเนื่องจากทุนวิจัยจาก European Union (EU) เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาก เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกต่างก็สนใจในการขอรับทุนทั้งสิ้น ในปี 2017 มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกส่งเอกสารขอทุน EU  (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education: E+CBHE) จำนวน 756 International Proposals  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ได้ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและยุโรป เป็นผู้ขอทุนทุนวิจัยจาก European Union (EU) โดยทุนวิจัยจาก European Union (EU) นี้คือการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 โดยต้องผ่านทั้งเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของการวิจัย ซึ่งจะคัดเลือกการให้ทุนแก่นักวิจัยที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายองค์กรความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัย อีกทั้งยังช่วยองค์กรในการพัฒนานวัตกรรมการคิดค้นทางเทคโนโลยี เป็นการขับเคลื่อนด้วยการทำงานใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ด้วยคุณภาพจาก KMUTNB ทำให้ Industrial Engineering and Operations Management Society (IEOM) Society International, Michigan USA ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานพิจารณาให้รางวัล Industry Solutions Award ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ In Recognition and Appreciation of Pioneering IE4.0 Research and Manufacturing Excellence in the National and International Level in the Industrial Engineering and Operations Management Profession
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องขอขอบคุณทาง IEOM Society International, USA ที่มอบรางวัล Industry Solutions Award  ดังกล่าว
 
ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ