มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เชิญชวนส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการ IC2IT 2019 และ NCCIT 2019 Call For Papers - Faculty of Information Technology
News Date09 มกราคม 2562
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักการศึกษาและนักวิจัยที่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอ ผลการวิจัยและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT2019) ร่วมกับการประชุมระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (IC2IT2019) เป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

Important Information

IC2IT 2019

===============================
Conference website https://ic2it.org/
Submission link https://easychair.org/conferences/?conf=ic2it2019
Submission deadline January 11, 2019
Decision Notification February 1, 2019
Camera Ready Version March 1, 2019
Advanced Registration March 15, 2019
================================

 

NCCIT 2019

===============================
Conference website https://nccit.net/
Submission link https://easychair.org/conferences/?conf=nccit2019
Submission deadline March 22, 2019
Decision Notification April 5, 2019
Camera Ready Version April 19, 2019
Advanced Registration May 5, 2019
===============================