มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
เดินเรื่องด้วยภาพ... มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565
News Date04 สิงหาคม 2565
           องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มจพ. กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่
         รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ ประธานในพิธีไหว้ครู ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564  ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละคณะ  จำนวน 12 ราย และมอบโล่และเกียรติบัตร
         รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2564 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน  จำนวน 10 ราย
         จากนั้นจะเป็นการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  โดยคณะกรรมการตัดสินประกวดพานไหว้ครู มีจำนวนรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
         รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทกราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          ศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่  สภานักศึกษา และ รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
          อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้เกียรติมอบรางวัล ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 
ขวัญฤทัย ข่าว/วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ