มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
“DNS” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566
News Date02 พฤศจิกายน 2565
   ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( DNS ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MDNS, S-MDNS) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DDNS) สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเปิดรับสมัครช่วงที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2565 ช่วงที่ 2 วันที่ 4 มกราคม - 5 มีนาคม 2566 และช่วงที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม - 27 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเทอมโดยประมาณ 20,000 บาท/เทอม  หลักสูตรนอกเวลาราชการ เรียนช่วงค่ำ เวลา 18.00 - 21.00 น. ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาท/เทอม และหลักสูตรนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาท/เทอม รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) : https://bit.ly/2Qt0zGB
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเทอมโดยประมาณ 40,000 บาท/เทอม รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) : https://bit.ly/33qmvsT
   สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาโดยตรง Line: https://lin.ee/SzZvEz9
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ ภาพข่าว สมพล