มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ELIC KMUTNB บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรมแก่ น.ศ ใหม่
News Date28 มิถุนายน 2567
ผศ.ดร. สราวุฒิ   สืบแย้ม ประธานคณะกรรมการศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม  (Education Law and Industry Resources Information Center) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : ELIC
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  พร้อมด้วยทีมงานบรรยายและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-10.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ นวมินทรราชินี มจพ. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คลังข้อมูลฯ การนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง เว็บไซต์
          ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  รายละเอียดศูนย์ข้อมูลฯ  elic.kmutnb.ac.th/index.php  หรือที่ www.facebook.com/elic.kmutnb/
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ