มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
News Date21 สิงหาคม 2563
IAESTE Thailand (ไอเอสเต้) รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2564 ดังนี้ 
- รับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  วันอาทิตย์ที่  8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
- ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ   วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง    วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19 – 20 ธันวาคม  2563   ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
การเรียกนักศึกษาสอบสัมภาษณ์จะเรียกตามลำดับการรายงานตัว
          - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียงตามลำดับคะแนน ) เวลา 18.00 น.
          - ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษาเพื่อรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
          - ชำระเงิน และรับทุนฝึกงาน   วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม
เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
               นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org
 
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ