มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23)
News Date06 มกราคม 2566
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23) 
February 17, 2023 King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand.
Website: https://lspm.tggs.kmutnb.ac.th
Contact: lspm23@tggs.kmutnb.ac.th