มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > หุ่นยนต์วีลแชร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้พิการอัตโนมัติ
หุ่นยนต์วีลแชร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้พิการอัตโนมัติ
News Date11 มิถุนายน 2562


หุ่นยนต์วีลแชร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้พิการอัตโนมัติคนพิการในประเทศไทยประสบปัญหาในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เนื่องมาจากสาเหตุด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และการรอรับการรักษาที่ต้องใช้เวลานาน  ตลอดจนอาคารสถานที่อุปกรณ์ หรือสื่อที่ไม่เอื้อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับความยากจนของคนพิการและครอบครัวบางส่วน ทำให้คนพิการเหล่านั้นถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม  ไม่สามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมักถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการบางประเภท หากได้รับการบริการทางการแพทย์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วย คนพิการจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระทั้งกับครอบครัวและภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อลดช่องว่างของการเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการดังกล่าว จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการและกลไกการจ่ายค่าบริการให้ได้มาตรฐาน และขจัดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และสถานบริการที่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึง บริการสุขภาพคนพิการต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ พัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้พิการและผู้สูงอายุขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยจะใช้กระบวนการสั่งงานด้วยเสียง โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อช่วยลดภาระและลดจำนวนเจ้าหน้าที่พยาบาล ทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ ลดภาระของเจ้าหน้าที่ ทำให้โรงพยาบาลหรือสถานบริการอื่น ๆ รับบริการได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สถานบริการมีอัตราส่วนผู้เข้ารับบริการต่อผู้ให้บริการสูง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  นอกจากนี้รถขนย้ายผู้ป่วยแบบขับเคลื่อนเองด้วยเสียงดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนย้ายเอกสาร หรือนำส่งตัวอย่างเลือดและของเหลวจากร่างกายอื่นๆ เพื่อนำไปยังห้องแล็บได้อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่

maoquee@hotmail.com