มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรับรู้พลังงานเชิงกลอุบัติใหม่
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรับรู้พลังงานเชิงกลอุบัติใหม่
News Date13 กุมภาพันธ์ 2567
Image 1
Image 2
Take Tour Take Tour

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและรับรู้พลังงานเชิงกลอุบัติใหม่

Emerging mechanical energy harvesting and sensign technologyl

 

รายละเอียดผลงาน

Detail

ผลงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกล โดยใช้หลักการไทรโบอิเล็กทริก เพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงานจากร่างกาย และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

This research demonstrates the progress of mechanical energy harvesting technology based on triboelectricity for scavenging energies from the human body and surrounding environment.

DOWNLOAD

Download the app in AppStore, Google Play or Microsoft Store.

App

คณะนักวิจัย

Team

หัวหน้าโครงการ
Team leaderr

ศ.ดร.นราธิป วิทยากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Prof.Dr.Naratip Vittayakorn, KMITL

นักวิจัย/นักประดิษฐ์
Inventors

1. รศ.ดร.สายชล ศรีแป้น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    Assoc.Prof.Dr.Saichon Sriphan, KMUTNB
2. รศ.ดร.ทศพล เมลืองนนท์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    Assoc.Prof.Dr.Tosapol Maluangnont, KMITL
3. ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    Dr. Thitirat Charoonsuk, SWU
4. ดร.สธน ผ่องอำไพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    Dr. Satana Pongampai, KMUTT
5. ดร.พีรยา พูลผล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    Dr. Phieraya Pulphol, SWU
6. ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
    Dr. Phakkhananan Pakawanit, SLRI

Short VDO