มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > ระบบไฮบริดอิเล็กโทรไลเซอร์/เซลเชื้อเพลิง
ระบบไฮบริดอิเล็กโทรไลเซอร์/เซลเชื้อเพลิง
News Date13 กุมภาพันธ์ 2567
Image 1
Image 2
Image 3
Take Tour Take Tour

ระบบไฮบริดอิเล็กโทรไลเซอร์/เซลเชื้อเพลิง

Electrolyzer/fuel cell hybridization system

 

รายละเอียดผลงาน

Detail

วัระบบไฮบริดอิเล็กโทรไลเซอร์/เซลล์เชื้อเพลิง เป็นการศึกษาความสามารถในการนำพลังงานสะอาดมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาในด้านสมดุลพลังงานและการจัดการพลังงานให้เหมาะสมระหว่างอิเล็กโทรไลเซอร์ และเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งต้องอาศัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า วิศวเคมี วิศวไฟฟ้า รวมทั้งวัสุดุศาสตร์

The electrolyzer/fuel cell hybrid system is a study of the ability to harness clean energy to produce electricity, along with studying energy balance and energy management between electrolyzers and fuel cells. It requires the application of combined knowledge from chemistry, electrochemistry, chemical engineering, electrical engineering, and materials science.

DOWNLOAD

Download the app in AppStore, Google Play or Microsoft Store.

App

คณะนักวิจัย

Team

หัวหน้าโครงการ
Team leaderr

รศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน
Assoc. Prof. Dr. Rungsima Yeetsorn

นักวิจัย/นักประดิษฐ์
Inventors

1. ดร.บุรินทร์ ยอดวงศ์
    Dr.Burin Yodwong
2. ดร.เยาวเรศ ไม้เกตุ
    Dr.Yaowaret Maiket

Short VDO